Avtal #yesbikbok

Vi älskar att se bilder med våra produkter på sociala medier världen över, och ibland vill vi gärna använda dessa bilder i våra egna kanaler. Det handlar främst om Bik Boks webbplatser (bikbok.com/no/, /sv/, /fi/, /en/), men det kan också röra sig om andra kanaler, till exempel Bik Boks nyhetsbrev, Bik Boks sociala medier eller i butiksmiljö etc.

Genom att besvara vår förfrågan med hashtaggen #yesbikbok ingår du och Bik Bok, org.nr 981930010 (”xxx”) avtalet (”Avtalet”) nedan med följande villkor.

1.Villkor

Du ger Bik Bok en icke-exklusiv, inom Varner-koncernen (som Bik Bok tillhör) underlicensierbar, royaltyfri och global rätt att använda bilder som du har taggat med #yesbikbok (”Bilden”) i marknadsföringssyfte, t.ex. för marknadsföring och annonsering, på webbplatsen, i nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, på butiksmaterial samt i andra marknadsföringssyften (”Syftet”).

Bik Bok får inte använda Bilden för andra ändamål än detta Syfte.

Bik Bok får inte sälja, leasa, överlåta, tilldela eller på annat sätt göra Bilden tillgänglig för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Bildens ägare, undantaget vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

2. Personuppgifter

Bilder som avbildar enskilda personer betraktas som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, bl.a. EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Bik Bok är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla dina personuppgifter när du överlämnar Bilder till oss enligt det här Avtalet. Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg och välinformerad när du använder våra tjänster. Därför hanterar Bik Bok  personuppgifter ytterst varsamt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Om du har frågor kring våra tjänster eller dataskydd kan du alltid kontakta oss på [email protected].

3. Intyganden

Parterna intygar att de har och förbinder sig att se till att de under hela Avtalets giltighetstid fortsätter att ha den rättskapacitet och de befogenheter som krävs för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet, bland annat att de har fyllt 16 år.

Bildens ägare intygar att han eller hon äger rättigheterna till Bilden och att han eller hon har fått tillstånd av eventuella personer som är synliga på Bilden att ge Bik Bok rätt att använda Bilden i enlighet med det här Avtalet.

4. Uppsägning

Det här Avtalet träder i kraft det datum Bildens ägare besvarar Bik Boks begäran med #yesbikbok och gäller tills det sägs upp av endera Parten. Bildens ägare kan säga upp Avtalet genom att kontakta eller skicka e-post till [email protected].

Om Bik Bok bryter mot Avtalet har Bildens ägare rätt att säga upp Avtalet närsomhelst.

När Avtalet har sagts upp upphör de rättigheter som Bik Bok härigenom beviljas att gälla och Bik Bok ska senast en vecka efter det att Avtalet sades upp upphöra med all användning av Bilden. Bildens ägare förstår att Bik Bok inte kan radera kopior av Bilden som har publicerats och laddats ner av andra personer och att tryckt material som kataloger och butiksmaterial inte kommer att förstöras, men att Bik Bok däremot inte kommer att använda Bilden på nytt.