Hur säkerställer vi goda arbetsvillkor?

 

Bik Bok är en del av Varner som i sin tur har samarbetsavtal med 139 leverantörer i 13 länder. Att arbeta med utländska leverantörer inom textilindustrin genererar många arbetstillfällen, men för också med sig stora ansvarsområden och utmaningar.

Åtgärder för att säkerställa goda arbetsvillkor och för att textilarbetare i leverantörskedjan ska få en rättvis och säker arbetsplats görs både i samarbete med fristående organisationer och genom Varners egna åtgärder. Global CSR Manager i Varner, Vegard Neverlien, ansvarar för att initiera åtgärderna och säkerställa uppföljning.

 

– Baserat på vägledande dokument från FN och ILO har Varner, utöver internationellt accepterade principer, fastställt etiska riktlinjer och policyer för hur vi ska arbeta, men också för hur vi förväntar oss att våra leverantörer, fabriker och partners ska arbeta, förklarar experten på samhällsansvar.

 

FÖLJS UPP: De som producerar kläder till Bik Bok ska tas om hand genom krav och riktlinjer som följs upp av Varners egna medarbetare. Här från Apex Lingerie Limited-fabriken i Kaliakair, Bangladesh. Bild: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh

Som en del av Varner bygger Bik Boks riktlinjer för produktion och leverantörssamarbete på allas rätt till goda arbetsvillkor i enlighet med allmänt accepterade mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, lagar och regler. Varners CSR-avdelning arbetar för att både nya och befintliga partners ska kunna leva upp till kraven.

Varner har idag ett antal engagerade medarbetare som arbetar med CSR – Corporate Social Responsibility – på regionala Varnerkontor på våra fyra största produktionsmarknader: Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. De är experter på samhällsansvar, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

PÅ INSPEKTION: Från vänster; Global CSR Manager, Vegard Neverlien, Sumia Shuchi, CSR Senior Specialist Varner, Bangladesh, Jibon Mridha, CSR Specialist Varner, Bangladesh, Stephen Meston, Senior CSR Specialist, Varner India. Bild: Varner

Inspektioner – både föranmälda och oanmälda

CSR-specialisterna reser regelbundet till fabrikerna och gör inspektioner. Inspektionerna görs både oanmälda och föranmälda. Vegard förklarar hur en inspektion går till:

– Det första vi brukar göra när vi kommer till fabriken är att hålla ett möte med fabrikens ledning och andra personer som är relevanta för inspektionen. Vi informerar dem om förväntningar på inspektionen och hur den kommer att genomföras. Därefter gör vi en genomgång av alla byggnader och produktionslokaler, inomhus- och utomhusytor, korridorer samt alla maskiner och all säkerhetsutrustning.

Under inspektionen bildar sig Varners anställda också en bild av fabrikens arbetsmiljö och samspelet mellan de som arbetar där.  

– Vi ser hur människor arbetar tillsammans, hur säkerheten ser ut, om det finns några risker med hur fabriken är organiserad eller vilka rutiner som finns – eller inte finns – för att främja säkerhet och goda arbetsförhållanden. Vi pratar också med arbetare på fabriken under inspektionen och håller intervjuer med både arbetare och ledning. Arbetarna intervjuas i isolerade rum. I vissa fall genomförs uppföljningssamtal utanför fabriken eller via telefon.

CSR-avdelningen pratar med arbetarna om vardagliga saker, exempelvis om hur de mår på jobbet och i allmänhet. Här är språket en viktig faktor för att inspektionen ska bli tillräckligt bra. Kunskap om lokal kultur och lokala regler är också viktigt vid en sådan inspektion. Därför är det nödvändigt att specialisterna på de lokala kontoren utför inspektionerna.

 

Kontroll av dokument och certifieringar

Fabrikens policyer, procedurer och löner, tidrapporter och löneöversikter kontrolleras av vår CSR-avdelning. Dessutom granskas certifieringar, tillstånd, licenser och godkännanden från myndigheterna.

– Efter en inspektion får fabriken en saneringsplan som kan bestå av mindre saker som lätt kan saneras, eller större saker som kräver ett omfattande arbete att lösa, säger Vegard.

När de fall som behöver åtgärdas har identifierats inleds en diskussion om huruvida fabriken kan lösa det på egen hand, eller om de behöver hjälp.

ÖNSKAD SAMARBETSNIVÅ: Det ställs höga krav på arbetsvillkoren på fabrikerna innan ett samarbete ingås. Bild: Stephen Meston, Senior CSR Specialist i Varner, India.

Efter inspektionen

– Om en inspektion har resulterat i förbättringspunkter, och fabriken behöver hjälp med förbättringarna, kan vi hjälpa till genom några pågående projekt och utbildningsaktiviteter. Vi har även ett nätverk av organisationer som kan hjälpa till med olika typer av utmaningar.

– Allt detta görs för att få fabriken upp till den nivå som önskas och krävs för samarbete, tillägger Vegard och fortsätter:

– På vissa marknader jobbar vi även koordinerat med andra företag inom klädbranschen. Ett exempel på detta är vårt samarbete med cirka 170 andra företag i The International Accord, där vi har gått samman för att kunna arbeta med samma metoder för att öka säkerheten på textilfabriker i Bangladesh.

Sådana samarbeten varierar från marknad till marknad, då individuella förväntningar kan variera från företag till företag och olika fabriker har olika standarder. 

– Den sista utvägen är att avsluta samarbetet med fabriken. Detta händer när fabrikens ledning är ovillig att göra nödvändiga förbättringar och där andra lösningar inte har varit möjliga.

 

Läs mer om leverantörsuppföljning i praktiken i Varner Sustainability Report 2023, Varner Sustainability Report 2022 från sida 36.

 

Har du andra frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande direkt till [email protected].