Hvordan tar Bik Bok vare på menneskene på fabrikkene? 

 

Bik Bok er en del av det familieeide norske selskapet, Varner. Varner eier ingen egne fabrikker, men samarbeider med rundt 140 fabrikker i 13 land i Asia og Europa. For å ta vare på menneskene vi samarbeider med, har Varner etablert regionale kontorer i de fire største produksjonslandene: Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. 

Vår lokale tilstedeværelse gjør det mulig å samarbeide nært med leverandører om utbedringer. Ved å utføre kontinuerlige risikoanalyser belyses viktige fokusområder innen arbeiderrettigheter og sikkerhet. Land, regioner, utvinning av materialer og produksjonsprosesser kartlegges i disse risikoanalysene, og risikoområdene kan variere i de ulike produksjonslandene. 

 

Varner er forpliktet til å ivareta anstendige forhold i leverandørkjeden, samt til å bidra til forbedringer der brudd på arbeidstakernes rettigheter identifiseres. Varners globale CSR-manager, Vegard Neverlien forteller mer om dette: 

– Om vi ser at det er visse områder hvor det er en større risiko knyttet til brudd på anstendig arbeid og utnytting av arbeidere, vil vi nødvendigvis ikke gå i sekvens nedover i leverandørkjeden, men heller gå direkte til leddet hvor risikoen kan oppstå, forteller eksperten på samfunnsansvar. 

Vegard er blant annet ansvarlig for å sette i gang tiltak rettet mot de utsatte produksjonsområdene. 

– Et eksempel på dette er spinnerisektoren, hvor det har vært utfordringer knyttet til utnytting av unge kvinner. Spinnerisektoren er i utgangspunktet tre ledd nedover i leverandørkjeden, men på grunn av bevisstheten rundt risikoområdet, har vi valgt å legge mer vekt på dette leddet, legger han til.  

Les mer om spinnerisektoren, diskriminering og kvinners rettigheter i tekstilbransjen.    

RETT TIL Å BLI HØRT: Alle ansatte ved Varner samarbeidsfabrikker har krav på å bli hørt. Det er igangsatt et arbeid der de ansatte får mulighet til å bli representert gjennom fagforening eller ved demokratiske valg. Her fra en av våre samarbeidsfabrikker, Four H Group i Chittagong i Bangladesh. Foto: Farzana Afroz, Merchandiser i Varner, Bangladesh. 

Retten til å organisere seg i en fagforening 

Varner har satt et offentlig mål med et ønske om at alle arbeidere skal være rettferdig representert på sin arbeidsplass innen 2025. For å nå dette målet jobber vi med å sørge for at arbeiderne blir organisert, dersom de ønsker det. 

– De behøver nødvendigvis ikke være organisert i en fagforening, arbeiderne har også mulighet til å velge arbeidsrepresentanter gjennom et demokratisk valg på arbeidsplassen, slik at de innvalgte kan møte ledelsen på vegne av arbeiderne, på en jevnlig basis. Møtene med ledelsen kan omhandle diskusjoner rundt utfordringer, klager og innspill, og på denne måten får arbeiderne snakket sin sak og kommet frem til felles løsninger, forteller Vegard. 

RETT TIL TRYGGE ARBEIDSPLASSER: Helse og sikkerhet på fabrikkene er viktige fokusområder. Debonair Group, en av Varners samarbeodsfabrikker, holder til i Bangladesh, utenfor Dhaka. Foto: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet blir et viktig fokusområde når vi jobber i en industri hvor mange mennesker er involvert. I fabrikkindustrien er arbeidsintensiv, med risiko for utfordringer knyttet til at mange mennesker jobber sammen i produksjonen. 

Innenfor helse og sikkerhet jobber Varner blant annet med bygningssikkerhet, brannsikkerhet, elektrisk sikkerhet og sikkerhet knyttet til maskineri og beskyttelsesutstyr. God kunnskap og systemer er også viktig innen fabrikkenes sikkerhet, og et eksempel på dette kan være at fabrikkene har førstehjelpsansvarlige som er godt opplært og er synlige slik at arbeiderne enkelt kan finne frem til den rette personen dersom en utfordring oppstår. 

I travle perioder er det en risiko for at rømningsveier og nødutganger på fabrikkene blir sperret av varer og utstyr, ved å ha en systematisk tilnærming til sikkerheten og gode ansvarsfordelinger, prosedyrer og protokoller, blir slike utfordringer derfor fulgt opp.  

FØLGES OPP: Lønnsnivå er et risikoområde som overvåkes nøye. Her oppdateres produksjonsstatus av en av lederne ved Apex Lingerie Ltd i Bangladesh. Foto: Foto: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

Prosedyrer for lønnspraksis og lønnsnivå 

Varner har prosedyrer for lønnspraksis og lønnsnivå. Disse prosedyrene følges opp og sjekkes jevnlig av vår CSR-avdeling, både i Norge og ved de lokale kontorene i produksjonslandene. En prosjekt- og dialoggruppe med et fokus på levelønn er også opprettet, i samarbeid med andre merkevarer og Etisk Handel Norge. 

  • Lønnspraksis: Vi undersøker dokumentasjon på utbetalt lønn, bonuser, overtidsbetaling, lønnslipper, foreldrepermisjon, blant annet.   
  • Lønnsnivåer: Vi har krav om at alle fabrikker betaler minstelønn som et absolutt minimum. Mange av våre leverandører har lønninger over dette nivået, men vi ser at vi må gjøre mer for å heve nivåene ytterligere. 

Lave lønninger lenger ned i leverandørkjeden er et risikoområde, eksempler på ledd hvor det i dag finnes utfordringer, er bomullsgårder og råvareutvinning.  

– Det kan være krevende å følge opp ledd som ligger lenger ned i leverandørkjeden, ved å kjøpe sertifisert bomull, gjennom for eksempel Fairtrade og GOTS, vet vi at det settes krav til arbeidsvilkår i bomullsproduksjonen, forteller Vegard.   

KRAV PÅ REGULERTE ARBEIDSFORHOLD: Fabrikkarbeidernes arbeidskontrakter følges opp av Varneransatte ved regionalkontorene. Her fjerner en ansatt ved Varners samarbeidsfabrikk, Apex Lingerie Ltd i Bangladesh, flekker på tekstiler. Foto: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

Ansettelsesforhold og overtid 

Varner setter krav til at alle arbeidere i leverandørkjeden skal ha et arbeidsforhold regulert av en formell kontrakt. Arbeidskontrakten skal inneholde informasjon om arbeidsforholdets vilkår innen lønn, arbeidstimer, oppsigelsestid og andre aspekter som må reguleres. Lengde for arbeidsforhold må også være tydelig markert i kontrakten, både om det gjelder en fast stilling, deltid eller for en kortere, bestemt periode.  

I tillegg til dette observerer vi hvilke fordeler arbeiderne mottar, og at dette følges opp i henhold til kontrakten. Dette kan være fødselspermisjoner, overtidsbetaling, bidrag til trygdeordninger og rettmessig lønnsoppgjør dersom arbeidsforholdet opphører, forteller Vegard. 

Mye overtidsarbeid kan være en utfordring i perioder når fabrikker har mange ordre som skal gjøres ferdig. For å overvåke bruken av overtid utfører Varner jevnlige inspeksjoner på fabrikkene vi samarbeider med. Vi følger også opp dokumentasjon og utfører leverandørundersøkelser.  

Vi har tatt noen grep for å forebygge at vår innkjøpspraksis bidrar til å skape et press på overtid i produksjonen, blant annet ved å være tidlig ute med å booke kapasitet på fabrikkene og legge ordre i perioder der fabrikkene har mindre å gjøre. Dette er noe det må jobbes med hele tiden, og hvor man kan utvikle seg for å bli enda bedre, forklarer CSR-eksperten. 

Les mer om hvordan vi tilnærmer oss dette risikoområdet i Varners Sustainability Report 2021, under Purchasing Practise. side 47-49.  

 

Diskriminering og kvinners rettigheter 

Varner kontraktfester krav og forventninger til leverandører, og en av betingelsene er at alle arbeidere og ansatte skal behandles likt. Vegard forteller at utgangspunktet er ulikt fra land til land, og at kulturelle faktorer spiller en stor rolle:  

– I markedene vi er i, finnes utfordringer knyttet til lik behandling av kjønn, religion og etnisitet. Vi ønsker å samarbeide med leverandører og samarbeidspartnere for å skape bevissthet rundt og finne måter å løse dette på. Kvinner er spesielt utsatt for forskjellsbehandling, trakassering og kjønnsbasert vold.  

For å arbeide med disse utfordringene, samarbeider Varner med ulike organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter i arbeidslivet, blant annet Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) i India og Joint Ethical Trading Initiative (JETI) i Bangladesh.  

 

Les mer om arbeidet rundt diskriminering og kvinners rettigheter i tekstilbransjen.  

 

Ønsker du å lese mer om hvordan Varner jobber med klesproduksjon, miljø og bærekraft? I Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 og Varner Sustainability Report 2020 finner du alt du trenger å vite og enda litt til.  

Har du andre spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft, kan du også sende en mail direkte til [email protected].