Hur tar Bik Bok hand om människorna i fabrikerna? 

 

Bik Bok är en del av det familjeägda norska företaget Varner. Varner äger inga fabriker utan samarbetar med cirka 140 fabriker i 13 länder i Asien och Europa. För att ta hand om de människor vi arbetar med har Varner etablerat regionala kontor i de fyra största produktionsländerna: Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. 

Vår lokala närvaro gör det möjligt att arbeta nära leverantörerna angående förbättringar. Genom kontinuerliga riskanalyser lyfts viktiga fokusområden gällande arbetstagares rättigheter och säkerhet fram. Länder, regioner, material- och råvaruutvinning och produktionsprocesser kartläggs i riskanalyserna. Riskområdena kan variera i de olika produktionsländerna. 

Varner har åtagit sig att upprätthålla anständiga villkor i leverantörskedjan samt bidra till förbättringar där kränkningar av arbetstagares rättigheter identifieras. Varners globala CSR-manager, Vegard Neverlien berättar mer om detta: 

– När vi ser att det finns områden med större risk för brott mot anständigt arbete och exploatering av arbetstagare går vi inte nödvändigtvis igenom alla nivåer nedåt i leverantörskedjan, utan snarare går vi direkt till den nivå där risken kan uppstå, säger CSR-experten. 

Vegard ansvarar bland annat för att initiera åtgärder riktade mot de utsatta produktionsområdena. 

– Ett exempel på det är spinnerisektorn, där det finns problem med exploatering av unga kvinnor. Spinnerisektorn ligger cirka tre nivåer nedåt i leverantörskedjan, men då vi har en hög medvetenhet om att detta är ett riskområde har vi valt att lägga större vikt vid denna nivå, tillägger han.  

Läs mer om spinneribranschen, diskriminering och kvinnors rättigheter inom textilindustrin.    

RÄTTEN ATT BLI HÖRD: Alla anställda på Varners samarbetsfabriker har rätt att bli hörda. Ett arbete som syftar till att de anställda ska få möjlighet att vara representerade genom fackföreningar eller demokratiska val har påbörjats. Här från en av våra partnerfabriker Four H Group i Chittagong, Bangladesh. Bild: Farzana Afroz, Merchandiser i Varner, Bangladesh. 

Rätten att organisera sig fackligt 

Varner har satt upp ett offentligt mål med en önskan om att alla arbetstagare ska vara rättvist representerade på sina arbetsplatser senast 2025. För att uppnå detta mål arbetar vi för att se till att arbetstagarna är organiserade, i den mån de vill det. 

– Arbetarna behöver inte nödvändigtvis vara organiserade i en fackförening. De kan också välja arbetstagarrepresentanter genom ett demokratiskt val på arbetsplatsen. Därefter kan de valda representanterna regelbundet träffa ledningen för arbetarnas räkning. Möten med ledningen kan gälla diskussioner om utmaningar, klagomål och input, vilket är ett sätt för arbetarna att få diskutera sina ärenden och komma fram till gemensamma lösningar, säger Vegard. 

RÄTT TILL SÄKRA ARBETSPLATSER: Hälsa och säkerhet i fabrikerna är viktiga fokusområden. Debonair Group, en av Varners partnerfabriker utanför Dhaka i Bangladesh. Bild: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

Hälsa och säkerhet

Eftersom vi arbetar i en bransch där så många människor är involverade, är hälsa och säkerhet förstås ett viktigt fokusområde för oss. Tillverkningsindustrin är arbetsintensiv, vilket innebär risker förknippade med att många personer arbetar tillsammans under produktionen. 

– Inom hälsa och säkerhet arbetar Varner bland annat med byggsäkerhet, brandsäkerhet, elsäkerhet, säkerhet relaterat till maskiner och skyddsutrustning. God kunskap och bra system är också viktigt när det gäller fabrikens säkerhet. Ett exempel på detta kan vara att fabrikerna har ordentligt upplärda och synliga personer som ansvarar för första hjälpen – så att arbetarna lätt kan hitta rätt person om något skulle hända. 

Under hektiska perioder finns det risk för att fabrikernas utrymningsvägar och nödutgångar blockeras av gods och utrustning. Med ett ordentligt och systematiskt säkerhetstänk och god ansvarsfördelning, rutiner och protokoll följs sådana utmaningar upp.  

FÖLJS UPP: Lönenivåer är ett riskområde som övervakas noga. Här uppdateras produktionsstatusen av en cheferna på Apex Lingerie Ltd i Bangladesh. Bild: Bild: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

Rutiner för lönepraxis och lönenivåer 

Varner har rutiner för lönepraxis och lönenivåer. Dessa rutiner följs upp och kontrolleras regelbundet av vår CSR-avdelning, både i Norge och på de lokala kontoren i produktionsländerna. En projekt- och dialoggrupp med fokus på levnadslöner har också etablerats i samarbete med andra varumärken och Ethical Trade Norway. 

  • Lönepraxis: Vi granskar bland annat dokumentation av utbetald lön, bonus, övertidsersättning, lönespecifikationer och föräldraledighet.   
  • Lönenivåer: Vi kräver att alla fabriker betalar minimilöner som absolut lägst. Många av våra leverantörer har löner över denna nivå, men vi ser att vi behöver göra mer för att höja nivåerna ytterligare. 

Låga löner längre ner i leverantörskedjan är ett riskområde. Exempel på lägre nivåer där det finns utmaningar idag är bomullsodling och råvaruutvinning.  

– Det kan vara utmanande att följa upp lägre nivåer i leverantörskedjorna. Genom att köpa certifierad bomull via exempelvis Fairtrade och GOTS vet vi att det ställs krav på arbetsvillkoren i bomullsproduktionen, säger Vegard.   

KRAV PÅ REGLERADE ARBETSVILLKOR: Fabriksarbetarnas anställningsavtal följs upp av Varner-anställda på regionkontoren. Här tar en anställd på Varners partnerfabrik Apex Lingerie Ltd i Bangladesh bort fläckar på textilier. Bild: Jibon Mridha, CSR Specialist i Varner, Bangladesh. 

Anställning och övertid 

Varner kräver att alla arbetstagare i leverantörskedjan har en anställning som regleras av ett formellt avtal. Anställningsavtalet ska innehålla uppgifter om anställningens villkor när det gäller löner, arbetade timmar, uppsägningstider och andra aspekter som måste regleras. Anställningstiden måste också tydligt anges i anställningsavtalet, oavsett om det gäller en tillsvidareanställning, deltid eller en kortare, specifik period.  

– Utöver det ser vi vilka förmåner arbetarna får, och att de följs upp i enlighet med avtalet. Det kan vara mammaledighet, övertidsersättning, avgifter till socialförsäkringssystem och rättvis löneuppgörelse om anställningen upphör, säger Vegard. 

Mycket övertidsarbete kan vara en utmaning i perioder då fabriker har många beställningar att slutföra. För att övervaka användningen av övertid utför Varner regelbundna inspektioner på de fabriker vi arbetar med. Vi följer även upp dokumentation och genomför leverantörsundersökningar.  

– Vi har vidtagit några åtgärder för att förhindra att våra inköpsmetoder skapar press på övertid i produktionen, inklusive att tidigt boka in kapaciteten på fabrikerna och lägga beställningar i perioder då fabrikerna har mindre att göra. Det här är något som man måste jobba med hela tiden, och där man kan utvecklas för att bli ännu bättre, förklarar CSR-experten. 

Läs mer om hur vi hanterar detta riskområde i Varners Sustainability Report 2021, under Purchasing Practise. sida 47–49.  

 

Diskriminering och kvinnors rättigheter 

Varner ställer avtalsmässiga krav och förväntningar på sina leverantörer, och ett av villkoren är att alla arbetstagare och anställda ska behandlas lika. Vegard berättar att utgångspunkten skiljer sig från land till land, och att kulturella faktorer spelar en stor roll:  

– På de marknader vi verkar finns det utmaningar när det gäller likabehandling av kön, religion och etnicitet. Vi vill arbeta med leverantörer och partners för att skapa medvetenhet och hitta sätt att lösa detta. Kvinnor är särskilt utsatta för diskriminering, trakasserier och könsrelaterat våld.  

För att ta itu med dessa utmaningar samarbetar Varner med olika organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter på arbetsplatsen, bland annat Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) i India och Joint Ethical Trading Initiative (JETI) i Bangladesh.  

 

Läs mer om spinneribranschen, diskriminering och kvinnors rättigheter inom textilindustrin.  

 

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2023 Varner Sustainability Report 2022, Varner Sustainability Report 2021 och Varner Sustainability Report 2020 hittar du allt du behöver veta och lite till.  

  

Har du andra frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande direkt till [email protected]